Steunpunt Asiel & Migratie

Primaire tabs

Doel van de dienst
Een positief realiteitsgebonden onthaal bieden.
Eén van onze hoofddoelstellingen is het verschaffen van correcte informatie omtrent de slaagkansen van een dossier en de rechten en plichten die eraan verbonden zijn. Ongeveer 40 procent van de mensen die in België asiel aanvragen, wordt erkend als vluchteling. Daarom is het belangrijk om samen met asielzoekers al vanaf het eerste contact op een positiefrealistische manier de slaagkansen van hun aanvraag te bekijken. De mogelijkheden na een negatief antwoord worden ook steeds vanaf het eerste contact verduidelijkt.

•Het verhogen van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg en psychische hulp aan ouders en kinderen die een psychosociale problematiek ervaren vanuit hun achtergrond als asielzoeker of migrant.

• Integratiegerichte begeleiding bieden.
Wij hechten veel belang aan een goede doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten. Zo zijn we er zeker van dat de cliënten op een goede manier verder geholpen worden. Ook het ter beschikking stellen van onze Open Computerruimte en de organisatie van laagdrempelige activiteiten zijn gericht op een vlotte integratie van nieuwkomers in onze maatschappij.

•De coördinatie van een vrijwilligersnetwerk opnemen.
De kansen tot een volwaardige participatie in de maatschappij zoveel mogelijk nastreven en een brug leggen tussen de Mechelse bevolking en nieuwkomers.

• Het sensibiliseren van de Mechelse bevolking met betrekking tot de vluchtelingenthematiek.
Dit doen we aan de hand van getuigenissen in scholen en verenigingen, het organiseren van de dag van de vluchteling, … .

• Sinds 1994 is er als bijkomende doelstelling: Informatie en begeleiding met betrekking tot vrijwillige terugkeer geven.

De vzw Steunpunt Asiel & Migratie heeft een convenant met de stad Mechelen voor het uitvoeren van bovenstaande doelstellingen.

Adres 

2800 Mechelen
België

Telefoonnummer 
015340788
Openingsuren 

Je kan ons tijdens de kantooruren telefonisch bereiken. Voor een individueel gesprek kan je langskomen op dinsdag en donderdag tussen 10u en 12u en op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13u en 16u of na afspraak.

Specifieke noden 
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
Onthaal in eigen taal (via team of externe vertalers)
Een afspraak maken 
Via telefoon
Geen afspraak nodig
Op kantoor
Verblijfsstatus 
Verzoekers internationale bescherming (asiel) v/m/x
Vluchteling of onder subsidiaire bescherming
Onzekere verblijfsituatie (zonder papieren)
Profiel 
Iedereen
Type hulpdienst 
Eerste raadpleging en beoordeling
Juridische ondersteuning
Sociale ondersteuning
Psychologische en emotionele begeleiding
Type geweld 
Vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis)
Gedwongen huwelijken
Seksueel geweld
Seksueel geweld tav minderjarigen
Geweld tussen partners
Seksuele uitbuiting
Mensenhandel
Geweld op basis van seksuele oriëntatie of genderexpressie
Seksuele intimidatie
Eergerelateerd geweld
Aanvaardt requisitoria 
Niet nodig (gratis diensten)
Verdere informatie 

Dienst & Activiteiten

Juridisch advies

De asielprocedure kan een echt doolhof zijn en het is belangrijk dat mensen in welk statuut dan ook hun rechten en plichten kennen. Ook hier staat een positief-realistische benadering centraal. De veranderingen in de wetgeving rond asiel of gezinshereniging wekken veel belangstelling en vragen op. Ook thema's als regularisatie of naturalisatie komen vaak aan bod.

Hulpvragen hebben vaak meerdere lagen. Zo zal een vraag in verband met het verblijfsstatuut vaak gepaard gaan met informatie over vrijwillige terugkeer of kan er na een administratieve vraag nog een hele tijd gesproken worden over psychosociale problemen.

Administratieve hulpverlening

Ook mensen met vragen van administratieve aard, zoals de vertaling van een brief of het aanvragen van een afbetalingsplan, kunnen bij ons terecht.

Voor meer gespecialiseerde administratieve hulp sturen we mensen door naar de bevoegde diensten.

Psycho-sociaal

De psycho-sociale hulpverlening is de meest delicate opdracht voor het Steunpunt Asiel & Migratie. Wanneer mensen met een juridische of administratieve hulpvraag naar onze dienst komen, komen er ook vaak psychosociale klachten naar boven.

Voor veel vluchtelingen is de migratie naar een ander land vanuit hun thuisland een moeilijk en pijnlijk proces. Vluchtelingen komen vaak uit conflictgebieden en zijn op zoek naar veiligheid. Mee met hen op zoek gaan naar een realistisch toekomstperspectief blijft voor onze vzw de grootste en moeilijkste uitdaging.

Voor gespecialiseerde psychische hulpverlening werken we samen met Solentra vzw.

Vrijwillige terugkeer

Wanneer het duidelijk wordt dat er geen opties meer zijn om een persoon zijn verblijf in België te legaliseren is het belangrijk om deze mensen een alternatief te kunnen bieden. Via terugkeerprojecten van IOM en Caritas International kunnen mensen hulp krijgen om de terugkeer naar hun land van herkomst vlotter te doen verlopen.

Sinds 1994 is de vluchtelingendienst vzw lid van de Internationale Organisatie voor Migratie.
Dit wil zeggen dat we informatie, bijstand en re-integratieprojecten kunnen voorzien voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, mensen die afstand nemen van hun asielaanvraag en voor clandestiene migranten.

Onze taak bestaat erin om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot deze vrijwillige terugkeer en re-integratiebijstand. Voor vrijwillige terugkeer zijn er namelijk twee organisaties die de terugkeer kunnen ondersteunen, IOM en Caritas International. Afhankelijk van de situatie en het land van herkomst wordt er bekeken wie de beste partner kan zijn.

Noodhulp
Elke woensdagnamiddag kunnen mensen diegeen enkele vorm van inkomen hebben bij ons terecht voor voedselhulp. Hiervoor werken we samen met het Belgisch Interventie en Resitutiebureau (BIRB), krijgen we goederen van de Europese Unie en kunnen we wekelijks terecht bij de Mechelse Veilingen.

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) heeft tot doel om bij te dragen tot de vermindering van de meest ernstige vormen van armoede. Om dit te bereiken, ondersteunt het Fonds verschillende acties die genomen worden door de landen van de Europese Unie, door het aanbieden van:
· niet-financiële bijstand aan de meest behoeftigen door middel van voedselhulp en/of materiële basishulp;
· begeleidende maatregelen met als doel om de sociale integratie van de meest behoeftigen te bevorderen.
In België is de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) verantwoordelijk voor het beheer van dit programma. België beheert een bedrag van ongeveer 88 miljoen euro voor de programmaperiode 2014-2020. De POD MI voorziet, met de steun van het Fonds, in de gratis verdeling van levensmiddelen aan OCMW’s en andere partnerorganisaties.
Onze organisatie verdeelt gratis deze producten van het FEAD.

Open Computerruimte

Sinds 2009 kunnen mensen in onze open computerruimte gratis surfen op het internet. Onze vrijwilligers zijn steeds bereid mensen wegwijs te maken in de basis van het internet.

De computerruimte is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 13u tot 16u.

Plaats